Algemene voorwaarden

Artikel 1 – Algemeen

Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op elk gebruik van de website goldenrose.nl (Website) en op alle aanbiedingen en offertes van Cosmi Cosmetics – Golden Rose en op alle overeenkomsten die tot stand komen tussen u en Golden Rose Cosmetics en zijn distributeurs.

Artikel 2 – (door)verkoop aan derden

2.1 Het is toegestaan om in uw salon/zaak producten van Golden Rose Cosmetics door te verkopen aan consumenten. Het is verboden om op markten/stands producten van Golden Rose Cosmetics te verkopen of te promoten.

2.2 Het is ten strengste verboden producten via de website marktplaats.nl, speurders.nl, markplaza.nl en soortgelijke websites aan te bieden aan consumenten, wel mag er online via de website van de salon/zaak worden verkocht aan consumenten volgens de voorwaarden van de distributeur.

2.3 Het is tevens ten strengste verboden een advertentie op een site als marktplaats.nl/marktplaza.nl of soortgelijke websites te plaatsen voor promotionele doeleinden. Wel is het toegestaan om de eigen website te promoten en zo via de eigen website de producten van Golden Rose Cosmetics te verkopen zie 2.2

Artikel 3 – Bescherming exclusiviteit

Indien uw zaak om welke reden dan ook sluit is het verboden de producten van Golden Rose Cosmetics door te verkopen aan derden via advertenties op marktplaats.nl / marktplaza.nl of soortgelijke websites. U dient contact op te nemen met Cosmi Cosmetics – Golden Rose en deze zal de producten terug kopen tegen 30% van de inkoopprijs indien de bovengenoemde situatie zich voordoet binnen twaalf maanden na aankoop, de producten dienen echter ongebruikt en onbeschadigd te zijn.

Artikel 4 – Aanbiedingen

4.1 Indien u de producten doorverkoopt aan consumenten, mogen er indien niet is overlegd, geen extra kortingen worden gegeven. Dit geldt ook voor promotionele acties, dit dient eerst te worden overlegd met de directie van Cosmi Cosmetics – Golden Rose of bij zijn officiële distributeur waar u de producten aanschaft.

4.2 Golden Rose Cosmetics kan niet aan zijn aanbiedingen / prijzen op de website worden gehouden als u enigszins had kunnen weten dat het een typefout of vergissing bedroeg.

4.3 De op de website vermelde inkoop prijzen zijn exclusief BTW. Een bijdrage in de verzendkosten wordt apart, voorafgaand aan het moment van bestellen, aan u vermeld. Deze bijdrage kan afhankelijk zijn van de ordergrootte. De bijdrage in de verzendkosten wordt bij een retournering niet terug betaald.

Artikel 5 – Gegevens

5.1 U dient er zorg voor te dragen dat u gegevens waaronder mede, doch niet beperkt tot, e-mail-adres, adresgegevens en bankrekeningnummer volledig, juist en actueel zijn. Tevens garandeert u dat u wettelijk bevoegd bent op enige wijze gebruik te maken van de website.

5.2 Golden Rose Cosmetics garandeert dat al uw gegevens met de grootst mogelijke zorg worden behandeld en dat deze gegevens niet zullen worden doorgegeven, doorverkocht of op enige andere wijze ter beschikking worden gesteld aan derden zonder uw voorafgaande toestemming.

5.3 Golden Rose Cosmetics zal uw gegevens verwerken en opnemen in zijn bestand om zijn verplichtingen voortvloeiende uit de overeenkomst die hij met u heeft gesloten na te kunnen komen en/of uw aanvraag in behandeling te kunnen nemen. Daarnaast kan uw e-mail-adres worden gebruikt om u op de hoogte te stellen van bepaalde producten en diensten die voor u aantrekkelijk kunnen zijn, tenzij u daarvoor geen toestemming hebt gegeven.

5.4 U kunt altijd uw eigen gegevens inzien op de website, na het inloggen.

Artikel 6 – Totstandkoming van de overeenkomst

6.1 De overeenkomst komt tot stand door de ontvangst van Golden Rose Cosmetics van uw bestelling.

6.2 Het wijzigen van een overeenkomst is alleen mogelijk indien dit uitdrukkelijk door Golden Rose Cosmetics is geaccepteerd.

Artikel 7 – Levering

7.1 De bestellingen worden enkel in behandeling genomen op de verzend dagen, maandag, dinsdag, woensdag en donderdag. Alle bestellingen die op deze dagen worden geplaatst tot 14.30 uur worden in behandeling genomen, de bestellingen die na dit tijdstip worden geplaatst worden verschoven naar de eerst volgende verzend dag. Vanaf de dag van verzending ontvangt u de bestelling binnen 2 werkdagen. Naar België/ Duitsland zal dit 2 tot 4 werkdagen zijn.

Officiële groothandels/ distributeurs dienen rekening te houden met een langere leveringstermijn.

7.2 De bestelling wordt bij u thuis/bedrijf afgeleverd, tenzij u op de website hebt aangegeven dat u de bestelling zelf afhaalt of dat de bestelling op een ander afleveradres afgeleverd dient te worden. De leveringstermijn voor voorradige producten is maximaal 5 dagen. De leveringstermijn van niet voorradige producten is maximaal 60 dagen.

7.3 U bent verplicht de gekochte producten af te nemen op het moment waarop deze u ter beschikking worden gesteld.

7.4 Indien u de afname weigert of nalatig bent met het verstrekken van informatie of instructies, noodzakelijk voor de levering, zullen de voor de levering bestemde producten worden opgeslagen voor uw risico en rekening.

7.5 Indien u zelf een verkeerd adres heeft opgegeven voor de levering of uw adres niet tijdig heeft gewijzigd, dan zijn de extra verzendkosten voor uw rekening.

7.6 Bij overschrijding van de maximale levertijd van 5 dagen voor voorradige producten en 60 dagen voor niet voorradige producten hebt u het recht de overeenkomst kosteloos te ontbinden. Hiervoor dien je een e-mail, fax of brief aan Cosmi Cosmetics – Golden Rose te sturen. Eventuele betalingen worden in dat geval binnen 14 dagen na de kennisgeving aan u geretourneerd.

7.7 De verzendkosten zijn volgens de EU prijzen bepaald, deze kan volgens de inflatie te allen tijde gewijzigd worden. Voor de Benelux-landen is het portovrij vanaf 150,00 excl. Btw anders wordt er op dat moment geldende verzendtarief berekend voor ieder order. Voor diverse andere landen wordt er gekeken naar de prijzen met het afgesproken postbedrijf.

Artikel 8 – Risico tijdens transport

Gedurende het transport van de producten zal Golden Rose Cosmetics het risico dragen in geval van diefstal of verlies van de producten indien er binnen de gestelde tijd contact wordt opgenomen met de distributeur. Wanneer er na de leveringsperiode wordt aangegeven het pakket nooit te hebben ontvangen wordt u verantwoordelijk gesteld voor het verlies van het pakket. Op het moment van aflevering van de producten zal het risico van verzenden op u overgaan. De zendingen van displays en koffers worden op eigen risico verzonden zoals vooraf aangegeven, tenzij anders is afgesproken.

Artikel 9 – Afkoelingsperiode

9.1 U bent gerechtigd zonder opgave van reden de overeenkomst binnen 14 dagen na ontvangst van het betreffende product te ontbinden. Golden Rose Cosmetics zal als dan binnen 14 dagen na ontvangst van het geretourneerde product het door u betaalde bedrag retourneren mits het betreffende product onbeschadigd is, niet gebruikt of bewerkt is en voorzien is van de originele verpakking.

9.2 De kosten van het terugzenden van het betreffende product komen voor uw eigen rekening.

Artikel 10 – Garanties

10.1 Golden Rose Cosmetics garandeert dat de te leveren producten voldoen aan de op de website vermelde specificaties.

10.2 U dient het geleverde product op het moment van de levering, doch in ieder geval binnen een termijn van 2 werkdagen, te (doen) onderzoeken. Daarbij behoort u te onderzoeken of kwaliteit en kwantiteit van het geleverde overeenstemmen met het geen is overeengekomen, althans voldoet aan de eisen die daaraan in het normale (handels)verkeer gelden.

10.3 Na verloop van de in artikel 10.2 genoemde garantietermijn is Golden Rose Cosmetics gerechtigd alle kosten voor reparatie of vervanging, inclusief administratie-, verzend- en voorrijkosten in rekening te brengen.

10.4 De in dit artikel genoemde garantie vervalt wanneer het gebrek is ontstaan als gevolg van onoordeelkundig of oneigenlijk gebruik of wanneer, zonder schriftelijke toestemming van Golden Rose Cosmetics, u of derden wijzigingen hebben aangebracht dan wel hebben getracht wijzigingen aan te brengen aan het betreffende product of deze hebben aangewend voor doeleinden waarvoor het product niet bestemd is.

Artikel 11 – Eigendomsvoorbehoud

Golden Rose Cosmetics blijft volledig eigenaar van het geleverde product tot het moment dat de koopprijs volledig is voldaan.
Bij bruikleenovereenkomsten, consignatie overeenkomsten en andere overeenkomsten zijn de algemene voorwaarden van toepassing. 

Artikel 12 – Betaling

12.1 Tijdens het tot stand komen van de overeenkomst zal de wijze van betaling “online” of vooraf via een “proforma” factuur geschieden.

12.2 De bestellingen worden alleen in behandeling genomen als er geen openstaande “proforma” facturen zijn.

12.3 Zoals het ook vermeld is op de factuur, brengt Golden Rose Cosmetics administratie kosten in rekening, indien niet gehouden wordt aan de betalingstermijn.

Artikel 13 – Incassokosten

Als u in gebreke blijft aan u betalingsverplichtingen te voldoen, kan Golden Rose Cosmetics niet alleen aanspraak maken op de wettelijke rente over het verschuldigde bedrag, maar ook op alle redelijke kosten die Golden Rose Cosmetics moet maken ter verkrijging van haar vordering buiten rechte. De incassokosten worden vastgesteld op in ieder geval 15% van de hoofdsom; als Golden Rose Cosmetics kan aantonen dat zij hogere kosten heeft moeten maken, dan komen ook deze voor vergoeding in aanmerking.

Wanneer er een incassobureau wordt ingeschakeld worden behalve onze kosten ook de kosten van het incassobureau in rekening gebracht.

Artikel 14 – Aansprakelijkheid

14.1 Indien door Golden Rose Cosmetics geleverde producten gebrekkig zijn, is de aansprakelijkheid van Golden Rose Cosmetics jegens u beperkt tot hetgeen in deze Algemene Voorwaarden onder artikel 10 (Garanties) is geregeld.

14.2 De aansprakelijkheid van Golden Rose Cosmetics voor directe of indirecte schade is in ieder geval altijd beperkt tot een bedrag, gelijk aan de koopprijs van het gebrekkige product, tenzij de schade is te wijten aan opzet en/of grove schuld, dan wel onoordeelkundig of oneigenlijk gebruik door uzelf

14.3 Golden Rose Cosmetics sluit hierbij iedere aansprakelijkheid uit voor welke schade dan ook, direct en/of indirect, op enige wijze ontstaan door en/of voortvloeiend uit de onmogelijkheid de Website te gebruiken, het feit dat bepaalde informatie op de Website onjuist, onvolledig of niet actueel is en het onrechtmatig gebruik van de systemen van Golden Rose Cosmetics, waaronder de Website, door een derde.

14.4 De in deze Algemene Voorwaarden opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid voor directe en/of indirecte schade gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van Golden Rose Cosmetics of haar ondergeschikten.

Artikel 15 – Overmacht

Partijen zijn niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting, indien zij daartoe gehinderd worden als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan haar schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.

Artikel 16 – Diversen

16.1 Eventuele afwijkingen van deze Algemene Voorwaarden kunnen uitsluitend schriftelijk worden overeengekomen. Aan dergelijke afwijkingen kunnen geen rechten worden ontleend met betrekking tot later aangegane rechtsverhoudingen.

16.2 De administratie van Golden Rose Cosmetics geldt, behoudens tegenbewijs, als bewijs van de door u gedane aanvragen en/of bestellingen. U erkent dat elektronische communicatie als bewijs kan dienen.

16.3 Golden Rose Cosmetics is gerechtigd de rechten en verplichtingen uit de overeenkomst met u door een enkele kennisgeving aan u aan een derde over te dragen.

16.4 Indien en voor zover enige bepaling van de Algemene Voorwaarden nietig wordt verklaard of vernietigd wordt, zullen de overige bepalingen van deze Algemene Voorwaarden onverminderd van kracht blijven. Golden Rose Cosmetics zal alsdan een nieuwe bepaling vaststellen ter vervanging van de nietige/vernietigde bepaling, waarbij zoveel mogelijk de strekking van de nietige/vernietigde bepaling in acht zal worden genomen.

Artikel 17 – Toepasselijk recht en bevoegde rechter

Op deze Algemene Voorwaarden is Nederlands recht van toepassing. Alle eventuele geschillen worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter te Amsterdam. Deze Algemene Voorwaarden kunnen te allen tijde door Golden Rose Cosmetics aangepast worden. Golden Rose Cosmetics adviseert daarom de Algemene Voorwaarden regelmatig te bekijken.